HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Mikazragore Zulugami
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 12 October 2010
Pages: 433
PDF File Size: 5.57 Mb
ePub File Size: 17.99 Mb
ISBN: 225-6-25909-963-1
Downloads: 62201
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faeran

In view of this discussion about the nineteenth century developments, it will be concluded that the DR Church as a reformed church is currently not only caught up in an identity crisis but even in a survival crisis of no small proportions.

Dit was hridelbergse dringend noodsaaklik vir die kerkhervormers om kort en eenvoudige samevattings van die hoofpunte van die suiwer Christelike leer wat uit die Bybel geput is, op te stel en om die lidmate daaruit op te voed kategis,us die regte kennis en vrees van die Almagtige en van sy saligmakende Woord as die enigste fondament van alle deugde en gehoorsaamheid.

Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?

Alle gelowiges het van die vroegste tyd van die Christelike kerk kaategismus hulle daarvoor beywer om hulle kinders tuis, en in skole en kerke, te onderrig in die eerbied vir die Here, sonder twyfel ook om die volgende redes, redes wat ons ook daartoe moet beweeg.

Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die katgismus Die jeug moet van die begin af in die eerste plek opgevoed word in die suiwere en ook eenvormige leer van die heilige evangelie en in die regskape kennis van God, en voortdurend daarin geoefen word.

Acta Theologica

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Nee, want om ‘n regte eed te sweer, beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis kategissmus gee en my te straf as ek vals sweer a. All the contents of this journal, except where otherwise beidelbergse, is licensed under a Creative Commons Attribution License.

Nee heidekbergsewant ek is van nature geneig om God en my naaste te haat b. Weens die geregtigheid en waarheid van God a kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie b.

  GAEAN REACH RPG PDF

Nee kategis,uswant alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes b. Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Hoe lui hierdie gebed?

Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God in die tyd en in die ewigheid straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word?

Wat eis die negende gebod? Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is aterwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is b.

Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek a. Wat is goeie werke? Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys?

Christus is ware mens en ware God. Gegee te Heidelberg op Dinsdag die negentiende dag van Januarie, in die jaar duisend vyfhonderd drie en sestig na die geboorte van Christus ons liewe Heer en Saligmaker. Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al ons woorde en werke geprys word h. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b.

So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan in die Nuwe Verbond, die doop ingestel is f. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?

Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is a. Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie a en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het b. Ons Here Jesus Christus dwat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e.

Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?

  JUNIT MANNING PDF

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. It will become clear that both these nineteenth and twenty-first century developments had their own unique contexts.

Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Wat eis die tiende gebod van ons?

So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe g. Waarom is die gebed vir die Christene nodig?

Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat heideblergse jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend b.

Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons heidelberges so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang b. Hoe lui die artikels? Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat, ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d. Derdens is die opstanding van Christus vir ons ‘n betroubare waarborg van ons salige opstanding c.

Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a.